Regulamin

WARUNKI OGÓLNE KORZYSTANIA Z PORTALU HEJTU.PL


I. Definicje

1. Administrator – podmiot prowadzący portal internetowy hejtu.pl ul. Dunikowskiego 1/44, 85-863 Bydgoszcz, KRS 0000458075, kapitał 5000 zł, e-mail kontakt@hejtu.pl

2. Portal – internetowy serwis prowadzony pod adresem www.hejtu.pl należący do Administratora i zarządzany przez niego.

3. Warunki Ogólne – niniejszy zbiór przepisów określający zasady korzystania z Portalu.

4. Użytkownik – osoba korzystająca z usług i innych funkcji oraz treści dostępnych na Portalu.

5. Konto – utworzone przez Użytkownika indywidualne konto, które jest niezbędne do korzystania z niektórych usług dostępnych na Portalu

II. Postanowienia wstępne

1. Warunki Ogólne określają zasady korzystania z Portalu.

2. Korzystanie z treści zamieszczonych na Portalu jest nieodpłatne.

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w zakresie zasad przewidzianych w Warunkach Ogólnych, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi oraz zasadami współżycia społecznego.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

3. W celu umożliwienia prawidłowego korzystania z treści zamieszczonych na Portalu, wymagane są następujące minimalne uwarunkowania techniczne po stronie Użytkownika:

a) sprzęt umożliwiający korzystanie z sieci Internetu, w tym komputer, tablet, komórka;

b) przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera);

c) dostęp do Internetu.

III. Konto

1. W celu korzystania z niektórych usług dostępnych na Portalu niezbędne jest założenie Konta.

2. Konto może założyć każdy Użytkownik.

3. W celu umożliwienia korzystania z założonego Konta, należy go aktywować, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w e-mailu zwrotnym, który zostanie przesłany na adres podany podczas rejestracji.

4. Aktywacja Konta jest równoznaczna z zawarciem umowy z Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Warunkach Ogólnych i szczegółowych regulaminach dotyczących każdej z dostępnych usług.

6. Dane podane przez Użytkownika przy zakładaniu Konta powinny być zgodne ze stanem faktycznym istniejącym w momencie jego tworzenia. Zakazane jest zakładanie Konta opartego o fikcyjne dane lub dane osobowe należące do innych podmiotów, niż do podmiotu bezpośrednio zakładającego Konto.

7. Dostęp do Konta będzie możliwy po zalogowaniu się na stronie głównej Portalu. W celu prawidłowego zalogowania się należy podać aktualne hasło oraz login (wybrany w momencie rejestracji).

8. Użytkownik jest zobowiązany do nieprzekazywania danych umożliwiających zalogowanie się do Konta osobom nieuprawnionym.

7. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Administratorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie, za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@hejtu.pl

8. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 10 dni od zawarcia umowy z Administratorem, odstąpić od niej bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na adres Administratora. Oświadczenia można przesyłać również na adres poczty elektronicznej: kontakt@hejtu.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

IV. Komentarze

1. Każdy Użytkownik ma możliwość zamieszczania komentarzy pod artykułami opublikowanymi na Portalu.

2. Użytkownik ma możliwość zamieszczania komentarzy w ramach założonego wcześniej Konta.

2. Komentarze nie są monitorowane przez Administratora przed ich opublikowaniem na Portalu.

3. Zakazane jest zamieszczanie komentarzy, które:

a) zawierają sformułowania powszechnie uznane za obraźliwe;

c) naruszają dobra osobiste osób trzecich;

d) zniesławiają lub znieważają osoby trzecie;

e) wzywają do nienawiści lub też dyskryminacji.

4. Każdy Użytkownik ma prawo zgłosić naruszenie zasad określonych w Warunkach Ogólnych. W takim wypadku należy skorzystać z opcji z „Raportuj” oraz wskazać dostrzeżone nieprawidłowości pod adresem kontakt@hejtu.pl.

5. Administrator zobowiązuje się niezwłocznie rozpatrzyć zgłoszenie o którym mowa w pkt 4 niniejszego rozdziału.

6. W przypadku naruszenia zasad określonych w Warunkach Ogólnych lub też naruszenia powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Administratorowi przysługuje prawo do usunięcia komentarza zamieszczonego przez Użytkownika.

V. Zasady odpowiedzialności

1. Administrator nie odpowiada za treści zamieszczone przez Użytkowników na Portalu, w szczególności w komentarzach pod artykułami.

2. W przypadku uzyskania przez Administratora urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości – podejmie on decyzję w zakresie zasadności usunięcia komentarza w sytuacji, w której to narusza on zasady określone w Warunkach Ogólnych.

3. W sytuacji, w której to podmiot trzeci wystąpi przeciwko Administratorowi z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień Warunkach Ogólnych lub też przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Administratora z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem tych podmiotów.

VI. Postępowanie reklamacyjne

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenie reklamacji związanej z funkcjonowaniem Portalu.

2. Reklamację można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres: kontakt@hejtu.pl

3. Administrator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i poinformowania o niej Użytkownika w terminie 30 dni od momentu jej otrzymania.

4. Odpowiedź zostanie przesłana na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

VII. Postanowienia końcowe

1. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych usług.

2. Polityka prywatności określona została w załączniku, stanowiącym integralną cześć Warunkach Ogólnych.

3. Zmiana Warunków Ogólnych następuje poprzez zamieszczenie informacji o tym fakcie na głównej stronie Portalu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji. Usługi rozpoczęte przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych. Przy stosowaniu zmian w Warunkach Ogólnych do osób posiadających Konto na Portalu, zastosowanie ma pkt 4 niniejszego rozdziału.

4. Użytkownik wraz z zalogowaniem się na Konto zostanie poinformowany o zmianie Warunkach Ogólnych i jego nowej treści. Użytkownik ma prawo do niezaakceptowania nowej treści Warunkach Ogólnych. W takim wypadku jego konto zostanie usunięte po zakończeniu wszystkich aktywnych działań podjętych w okresie obowiązywania poprzednich Warunkach Ogólnych. Usługi rozpoczęte przed wejściem w życie zmian będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

 

Logotyp Hejtu
Kontakt z redakcją:
Tel. 519 075 566 (wew.1)
(pn. –pt. w godz. 8:00-16:00)
Email: redakcja@hejtu.pl

W sprawie reklamy na portalu:
Tel. 519 075 566 (wew. 2)
(pn.-pt. w godz. 8:00-16:00)
Email: marketing@hejtu.pl