Polityka prywatności

I. Definicje

1. Definicje użyte w niniejszym dokumencie mają tożsame znaczenie jak w OW, którego niniejszy dokument jest Załącznikiem.
2. Pozostałe definicje:

a) Polityka Prywatności – niniejszy dokument, określający zasady przetwarzania Danych Osobowych i Ciasteczek.

b) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, które umożliwiają ustalanie w sposób pośredni lub bezpośredni jej tożsamości i które w celu jej ustalenia nie wymagałyby nadmiernych kosztów, czasu i działań.

c) Ciasteczka - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Portalu.

II. Postanowienia ogólne

1. Administrator gwarantuje, iż Dane osobowe, jak i Ciasteczka będą w należyty sposób chronione i nie będą do nich miały dostępu osoby nieuprawnione.

2. W sprawach nieuregulowanych w Polityce Prywatności zastosowanie mają zasady określone w Warunkach Ogólnych.

III. Dane osobowe

1. Administrator może przetwarzać jedynie takie Dane osobowe, które zostały podane przez Użytkownika w momencie rejestracji Konta lub w ramach korzystania z innych usług dostępnych na Portalu.

2. Dane osobowe są przetwarzane w ramach usług, które tego wymagają dla poprawnego funkcjonowania Portalu.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Nr 144, poz.1204 ze zm.).

4. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Danych osobowych w celu marketingu usług własnych, w tym do przesyłania wiadomości związanych z usługami świadczonymi w ramach Portalu.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu i poprawienia Danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia umotywowanego, pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania Danych osobowych.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w przypadku braku wyrażenia woli na marketingowy charakter przetwarzania Danych osobowych, o jakim jest mowa w pkt 4 niniejszego rozdziału.

8. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom państwowym.

9. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim wskazanym przez Administratora w zakresie zleconych przez niego czynności dotyczących realizowanych usług na rzecz Użytkownika w ramach Portalu.

IV. Ciasteczka

1. Portal gromadzi Ciasteczka w celu umożliwienia dostosowania zawartości strony do możliwości technicznych i preferencji Użytkowników.

2. Portal gromadzi Ciasteczka, które mogą przybrać formę stałą (do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika) oraz tymczasową (usuwane są po wylogowaniu się lub też wyłączeniu oprogramowania, za pomocą którego umożliwiony jest dostęp do Portalu).

3. Portal może gromadzić następujące rodzaje Ciasteczek:

a) Uwierzytelniające – informacje umożliwiające stałe zapisywanie sesji Użytkownika po zalogowaniu, bez konieczności powtarzania tej czynności przy przejściu na inną podstronę Portalu; optymalizacja sposobu poruszania się Użytkownika w ramach Portalu;

b) Reklamowe – dane umożliwiające dostosowanie treści marketingowych wyświetlanych na Portalu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkownika;

c) Lokalizacyjne – dane umożliwiające dostosowanie funkcji Portalu dostarczanych Użytkownikowi z uwzględnieniem jego lokalizacji;

d) Wizytowe – dane umożliwiające zapisywanie ilości odwiedzin i gromadzenie na ich podstawie anonimowych statystyk popularności Portalu;

f) Konfiguracyjne – dane umożliwiające sprawne przeglądanie zawartości Portalu oraz korzystanie z funkcji i treści na nim oferowanych.

4. Użytkownik posiada możliwość dowolnej zmiany zakresu gromadzonych przez Portal Ciasteczek. Odpowiednie funkcje umożliwiające włączenie przedmiotowych ograniczeń uzależnione są od możliwości konfiguracyjnych oprogramowania, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Portalu.

5. Administrator informuje, iż wyłączenie możliwości gromadzenia Ciasteczek może wpłynąć na dostępność niektórych funkcji oraz usług świadczonych w ramach Portalu.

Logotyp Hejtu
Kontakt z redakcją:
Tel. 519 075 566 (wew.1)
(pn. –pt. w godz. 8:00-16:00)
Email: redakcja@hejtu.pl

W sprawie reklamy na portalu:
Tel. 519 075 566 (wew. 2)
(pn.-pt. w godz. 8:00-16:00)
Email: marketing@hejtu.pl